Školní řád

 

Mateřská škola speciální

Sevřená 1707/12, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD 2022-2023

Ředitel Mateřské školy speciální, Praha 4, Sevřená 1707/12 v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek stanovených v Mateřské škole, Praha 4, Sevřená 1707/12.

Základní právní podklady:

~ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává(Školský zákon), v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

~ Vyhláška č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

individuální výchovná péče ve všech třídách

~ Vyhláška č.147/2011, kterou se mění vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

~ Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

~ Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

 

Mgr. Petr Hrubý – ředitel JÚŠ              

Mgr. Marcela Nýčová – zástupkyně ředitele pro MŠ

 

 

 

Obsah Školního řádu:

1 Údaje o zařízení

2 Přijímání dítěte do mateřské školy

 1. 1 Věk dětí
 2. 2 Zápis
 3. 3 Povinné předškolní vzdělávání
 4. 4 Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání
 5. 5 Zařazení do tříd
 6. 6 Ukončení docházky do MŠ
 7. 7 Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole

3 Provoz a vnitřní režim školy

 1. 1 Provozní doba
 2. 2 Organizace dne v MŠ
 3. 3 Školní rok
 4. 4 Stravování dětí
 5. 5 Platby v mateřské škole

4 Práva a povinnosti dětí a rodičů

 1. 1 Práva a povinnosti dítěte
 2. 2 Práva a povinnosti rodičů dětí
 3. 3 Spolupráce s rodinou

5 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. 1 Zdraví dětí
 2. 2 Péče o zdraví a bezpečnost dětí

6 Poučení o povinnosti dodržování školního řádu

  

Obsah a závaznost školního řádu §30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Školní řád projednán na pedagogické poradě dne 25.8.2023

Platnost od 1.9.2023

Zpracovala: Mgr. Nýčová Marcela

 

 

1 Údaje o zařízení

   Název: Speciální mateřská škola,

   Sídlo: Sevřená 1707/12, Praha 4, 14000      

             Jedličkův ústav, V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41, IČO: 70873160

   Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

   Právní forma: příspěvková organizace (s celodenním provozem)

   Kapacita: 30 dětí – 3 třídy

   Ředitel školy: Mgr. Petr Hrubý

   Ředitelka MŠ: Mgr. Marcela Nýčová

   Kontakt: tel: 241 400 677, e-mail: smssevrena@email.cz

   Webové stránky: www.smssevrena.cz

 

2 Přijímání dítěte do mateřské školy

 1. Věk dětí

Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla ve věku od tří do šesti (sedmi) let. Přijaté dítě by mělo samo rozpoznat, kdy potřebuje na WC, nelze přijmout dítě s plenkami, pokud si to nežádá jeho zdravotní stav( potvrzení lékařem).

 

 1. Zápis

Rodiče přihlašují své dítě k docházce do MŠ pro následující školní rok formou zápisu, který proběhne v měsíci  květnu, s uzávěrkou k  20. květnu. Převezmou „žádost o přijetí dítěte“ a řádně vyplněnou přihlášku, pak v co nejkratším termínu přinesou zpět. Domluví si termín zápisu, kdy se dostaví i s dítětem.

Po vyhlášení výsledků zápisu, jsou rodiče povinni donést kopie lékařské dokumentace (výsledky vyšetření, psychologické zprávy, atd).

Rodič s dítětem musí podstoupit psychologické vyšetření (popř. konzultaci) u psycholožky Jedličkova ústavu, pokud nenavštěvuje jiné SPC. V tomto případě, je nutné doložení zprávy- Doporučení k vřazení do MŚ speciální.

 Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to povoluje kapacita školy, a to pouze na uvolněné místo.

Pro vydání rozhodnutí o přijetí je dále nutné řádné očkování nebo lékařem vystavený doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ dle § 34 Školského zákona do naplnění kapacity podle daných kritérií.

Rozhodnutí o přijetí- každý obdrží při zápisu své registrační číslo. Výsledky budou zveřejněny na budově MŠ a  na webových stránkách. Písemné rozhodnutí se vydává pouze na žádost rodiče.

 Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno písemně, zpětvzetí žádosti je vydáno rodičům osobně.

V den nástupu do MŠ jsou mimo jiné seznámeni s předloženým Školním řádem, seznámení potvrdí svým podpisem.

 

 1. 3 Povinné předškolní vzdělávání

 

Povinné předškolní vzdělávání zavedené od školního roku 2020/2021vyžaduje pravidelnou denní docházku v pracovních dnech, rozsah je stanoven zvláštním předpisem.

Děti jsou povinny se vzdělávat minimálně 4 hodiny denně. Tyto 4 hodiny jsou stanoveny v naší MŠ od 8:15 – 12:15 hodin.

Z tohoto důvodu není možné absolvovat jiné aktivity a zájmy mimo MŠ. Plánovanou absenci je nutné písemně oznámit vedení MŠ(emailem). V případě plánovaných dovolených je nutné podat písemnou žádost o uvolnění.

 

 1. 4 Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání

Individuální vzdělávání

Uskutečňuje se bez pravidelné denní docházky do mateřské školy. Tuto formu vzdělávání může zákonný zástupce zvolit v odůvodněných případech. Pokud má být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, musí tuto skutečnost rodič oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (květen před počátkem školního roku).

V průběhu školního roku může být individuální vzdělávání zahájeno nejdříve dnem kdy je oznámení zákonného zástupce doručeno vedení mateřské školy.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo dítěte,
 • místo trvalého pobytu,
 • období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání

Vedení  školy doporučí rodičům oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno, tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou to jakési osnovy, podle kterých se děti ve školce vzdělávají.

Mateřská škola pak bude sledovat a ověřovat úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte.

Rodič má povinnost zajistit účast dítěte u ověření. Pokud tak neučiní ani v náhradním termínu, ředitelka musí ukončit individuální vzdělávání. Dále už nelze dítě individuálně vzdělávat a je zařazeno k pravidelné docházce do mateřské školy.

Přezkoušení dítěte zařazeného do individuálního vzdělávání se bude konat vždy první listopadovou středu a náhradní termín bude připadat na poslední listopadovou středu.

 

 1. 5 Zařazení do tříd

O zařazení do tříd rozhoduje ředitel ve spolupráci s pedagogy, psycholožkou a dalšími odborníky, které se na výchově a vzdělávání podílejí. V souladu se stavem a potřebami dětí.

Žádá-li zákonný zástupce o OPŠD, činí tak u vedení ZŠ (nutná písemná žádost a vyjádření pediatra, odborného lékaře a speciálně – pedagogické poradny).

Na základě doložených skutečností ředitelství ZŠ rozhoduje o OPŠD. Kopii rozhodnutí musí zákonný zástupce odevzdat MŠ jako důkaz povolení OPŠD.          

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v par. 33 zákona 561/2004 Sb.

Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě musí být od začátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

Adaptace

Všechny děti mají k dispozici individuální zkušební (adaptační) pobyt v MŠ nejvýše 3 měsíce až do doby jejich úplné adaptace – k tomu napomáhá spolupráce s našimi pedagogy.

Rodiče jsou informováni o průběhu adaptace.

 

 1. 6 Ukončení docházky do MŠ

Ředitelka MŠ může ukončit docházku dítěte po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců, když:

 1. dítě bez omluvy nedochází nejméně dva týdny do MŠ    
 2. ukončení doporučí v průběhu zkušebního doby dítěte lékař nebo poradenské školské zařízení   
 3. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu, dohodne-li s ředitelkou jiný termín úhrady a tento následně nedodrží.
 4. zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz a školní řád MŠ a jednání k nápravě byla neúspěšná (např. nerespektováním stanovené provozní doby MŠ, zákonný zástupce nepracuje s dítětem a neplní plán logopedky a speciálních pedagogů, opakovaně se neúčastní terapií – nereaguje ani na písemné napomenutí ředitelkou školy

   2.       7 Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole

Omluvy dětí

                Omluvy dětí probíhají ústně či telefonicky na třídách, stravu je nutno omluvit do 8.00 hodin předchozího dne nepřítomnosti.

Omluvy dětí v povinném předškolním vzdělávání

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání neúčasti na vzdělávání

                Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, které je zákonný zástupce povinen doložit nejpozději do tří dnů ode dne výzvy.

            Absence delší tří dnů musí být doložena písemně (emailem: smssevrena@email.cz).

Rodič je povinen oznámit i nástup dítěte do MŠ minimálně den předem do 8:00, aby mohlo dojít k přihlášení ke stravě. 

Vyzvedávání dětí

Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12.30 do 13.00 hod., po odpolední relaxaci od 15.00 hod. do konce provozu MŠ.Při vyzvedávání doporučujeme počítat s časem, který dítě potřebuje na ukončení započaté hry a úklidu hraček.

 

3 Provoz a vnitřní režim školy

 1. 1 Provozní doba

Provoz MŠ je celodenní od 7:00 do 16:30 hodin. Příchod je do 8:15 hodin, kdy dítě musí být již ve třídě. Pozdější příchod je možný na základě ústní dohody (ve výjimečných případech) zákonných zástupců s ředitelkou. Zákonný zástupce je povinen předávat a vyzvedávat dítě osobně, pokud těmito úkony pověří jinou osobu, musí tuto skutečnost potvrdit písemně předem ředitelce MŠ (a dále vyplnit kolonku v evidenčním listu.)

Z organizačních a ekonomických důvodů je na každém pavilonu určena vždy jedna třída, která má provoz od 7:00 a jedna třída, která má provoz do 16:30. Ostatní třídy mají provoz kratší a třídy se spojují.

Z týchž důvodů dochází ke spojování tříd i v případě mimořádných okolností (nemoc učitelky, nižší počty dětí, nutnost čerpání dovolené, rekonstrukce a opravy...).

Zůstane-li dítě po provozní době v MŠ (jedná se o porušení „Školního řádu“) - postup je následující:

Po 16.30 hod. se učitelka telefonicky spojí se zákonnými zástupci, či pověřenými osobami a domluví postup předání dítěte. Pokud se kontakt nepodaří nebo se tato situace opakuje, zanechá učitelka telefonickou informaci na Obvodním ředitelství Městské policie Prahy 4 a kontaktuje OSPOD. Následně vyčká v MŠ do příchodu rodiče a provede zápis.

 1. 2 Organizace dne v MŠ

Režim dne je dostatečně flexibilní, je uzpůsoben věku dětí, jejich činnostem a zájmům. Může být učitelkami upravován dle individuální situace (divadelní představení, výlet, akce pro děti a rodiče apod.).

 

Organizace dne (orientačně)

7:00 – 8:15 scházení se dětí, spontánní hry, individuální činnost s dětmi, logopedie,

8:00 – 8:45 děti ve svých třídách ranní kruh, motivace na hlavní činnost, hygiena,

8:45 – 9:15   svačina

9:15 -10:00 řízená činnost dle plánu, hry didaktické, smyslové, námětové, konstruktivní, dramatické, pohybové, logopedie, činnosti záměrné i spontánní ve skupinkách a individuálně, příprava na pobyt venku,

10:00 – 11:45 pobyt venku

11:45 - 12:15 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek,

12:15- 12:45 hodnocení dne, četba, relaxace

13:00 – 14:30 odpočinek, protažení po probuzení

14:30 – 15:00   svačina

15:00 – 16:30 odpolední zájmové činnosti, hry dětí, individuální činnost s dětmi, logopedie, pobyt na školní zahradě (sezónní).

 

Frekvence aktivit:

Denně: Ranní kruh, ranní cvičení, oromotorika, dechová cvičení, fonační, sluchové a zrakové vnímání.

Řízené tělovýchovné činnosti - 3x týdně (tělocvična, plavání).

Průběžně: tělovýchovné chvilky, hudebně – pohybové, lokomoční, grafomotorika, literární a dramatická činnost, matematické představy, výtvarná a pracovní činnost, rozumová a jazyková.        

Sezónní činnosti dle ročního období.

 

 1. 3 Školní rok

Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku. Po dohodě se zřizovatelem je provoz MŠ přerušen v měsících červenec a srpen. Dítě je zproštěno na toto období úplaty za předškolní vzdělávání.

Dále je provoz MŠ přerušen v době jarních prázdnin.

Rozpis prázdnin je umístěn na nástěnce MŠ.

3.4 Stravování dětí

Pobyt dítěte v MŠ je podmíněn celodenním stravováním. Z hygienických a výchovných důvodů je nepřípustné donášení vlastního jídla a pití do MŠ. V MŠ je zajištěn pestrý pitný režim (voda, čaj, šťáva, bylinkové a ovocné čaje), vhodná a pro zdraví dětského organizmu plnohodnotná strava, která je kontrolovaná nutriční terapeutkou.

 

3.5 Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání se řídí vyhláškou č.14/2005 Sb. a zákonem č.561/2004 bez ohledu na nepřítomnost dítěte z jakéhokoliv důvodu. Stanovuje ji ředitel školy.

Pro školní rok 2023-2024 je stanovena:  celodenní docházka 1000,- Kč/měs.

Bezúplatné vzdělávání je poskytováno dětem, které v daném školním roce dosáhnou 6 let a dále také dětem s odkladem povinné školní docházky.

Platí se převodem na bankovní účet Jedličkova ústavu- 2001250000/6000 do každého 15. dne v daném měsíci, pod variabilním symbolem, který bude ředitelkou sdělen zákonnému zástupci.

Úplata stravy je zálohová a pro rodiče povinná. Částka se skládá ze školného a ceny za celodenní stravu (pro školní rok 2023-2024 je ve výši 55,- Kč/den- tj. 1100Kč/měsíčně).

Vrácení přeplatku za neprojedenou stravu bude při ukončení docházky dítěte nebo ukončení školního roku.

Neuhrazení úplaty je považováno za závažné porušení pravidel MŠ a v důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (viz – ukončení docházky).  

Děti používají při jídle příbory.   Příprava stravy se provádí ve školní kuchyni JÚŠ. Za provoz školní jídelny (dále jen ŠJ) odpovídá a záležitosti týkající se stravování dětí vyřizuje vedoucí ŠJ při JÚŠ.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí telefonicky nejpozději předchozí den do 8.00 hodin.

Nastane-li situace, kdy si zákonní zástupci vyzvednou dítě po obědě, odnesou si odpolední svačinu hygienicky zabalenou.

 

4 Práva a povinnosti dětí a rodičů

 1. 1 Práva a povinnosti dítěte

Dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, na volný čas a hru, na stýkání se s jinými dětmi a lidmi.

Má právo užívat vlastní kulturu.

Má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (má právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost).

Má právo na individuální péči a výchovu v případě postižení či znevýhodnění vůči ostatním dětem.

Má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Má právo být chráněno před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým a psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů.

Má právo na respektování jeho individuality, právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem.

Děti jsou povinny řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob školy, respektovat práva ostatních dětí a dodržovat pravidla kulturního chování.

 

 2 Práva a povinnosti rodičů dětí

Rodiče mají právo- na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.

Po dohodě s učitelkou mohou být rodiče přítomni výchovně vzdělávacím činnostem ve třídě.

Rodiče mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkami nebo ředitelkou školy (ředitelka školy je k dispozici zpravidla denně nebo dle předchozí dohody). Na vyzvání je rodič povinen se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte a respektovat závěry těchto ujednání.

Rodiče mají právo průběžně během roku na informace u učitelek o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Rodiče mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovně vzdělávacího procesu. Mají právo předkládat připomínky k organizaci a provozu MŠ.

Jsou povinni odevzdat řádně vyplněný evidenční list, během docházky dítěte jej v případě jakýchkoliv změn neprodleně aktualizovat.

Jsou povinni zajistit oblečení pro dítě do MŠ dle pokynů učitelky – množství, druh, velikost a zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, bez zjevného infekčního onemocnění.

Jsou povinni včas a řádně hradit v plné výši stanovené náklady za předškolní vzdělávání a stravování.

Jsou povinni na vyzvání třídní učitelky nebo ředitelky školy osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se předškolního vzdělávání i pobytu a činností dítěte v MŠ v opačném případě se jedná o porušení školního řádu.

Zákonní zástupci mají právo podávat u ředitelky MŠ stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

Jsou povinni při příchodu i odchodu z MŠ zastrčit na hlavní brance zástrčku – bezpečnost dětí.

Opakované pozdní příchody narušují práci a soustředění dětí, které již v MŠ jsou a paní učitelka nemusí ihned reagovat na zazvonění zvonku. Dále jsou opakované pozdní příchody- porušením školního řádu.

Podepsáním školním řádu dávají souhlas s prohlídkou hlavy při podezření na výskyt vší. V případě nalezení klíštěte, budou ihned informováni.

Odevzdají lékařské potvrzení na školku v přírodě, do termínu určeného ředitelkou.

Rodiče jsou povinni na základě výzvy zajistit převzetí nemocného dítěte do domácího ošetřování.

Rodiče respektují řád a pravidla MŠ a při společných akcích ve vnitřních i vnějších prostorách školy zajišťují klidný a bezpečný průběh akce

 1. 3 Spolupráce s rodinou

Cílem naší spolupráce je prohlubovat vzájemné výchovné působení rodiny a MŠ. Rodiče mohou s učitelkami hovořit o společném postupu při výchově svého dítěte. Pro rodiče jsme otevřená MŠ po celou dobu svého provozu.

           Po předchozí dohodě je možno kdykoliv se dostavit na návštěvu, zapojit se do hry a činnosti dítěte, účastnit se různých programů.

Rodiče mohou konzultovat s učitelkami veškeré připomínky k práci školy, navrhovat náměty na akce MŠ.

O všech akcích MŠ jsou zákonní zástupci včas a dostatečně informováni (nástěnky, třídní schůzky, společná posezení, rozhovory, internet apod.).

Pro vzájemnou koordinaci a úspěšnost našeho společného výchovného působení je důležité, aby byly učitelky informovány o každé změně týkající se dítěte, jeho zdravotního, psychického stavu (individuální zvláštnosti a potřeby dítěte), důležité jsou též změny telefonních čísel, kontaktů, adresy bydliště a jiné.

V případech jakýchkoliv negativních projevů v chování dítěte se nám jistě společně podaří najít ta správná řešení.

 

5 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí má MŠ povinnost poučit dítě o vhodném chování v prostředí MŠ i na akcích mimo ni (řídíme se pravidly bezpečného chování, která jsou dětem stále vštěpovány). Jestliže se i přesto chová dítě tak, že ohrožuje zdraví své, spolužáků a jiných osob, má škola právo omezit účast dítěte na společných školních akcích (hry, výlety apod.).

 • všichni pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci mají povinnost dbát na bezpečí všech dětí v MŠ bez ohledu na rozdělení ve třídách.
 • je povinností rodiče při příchodu do MŠ dítě předat učitelce (v žádném případě poslat do třídy, aniž by učitelka rodiče spatřila) - sdělením učitelky zákonnému zástupci přebírám dítě MŠ nese za dítě odpovědnost. To samé nastává v případě vyzvedávání, kdy učitelka sdělením „předávám dítě“ ukončuje zodpovědnost MŠ. (Rodič také dává příklad dítěti, že se s učitelkou pozdraví.) Při společných akcích s rodiči v MŠ a na školní zahradě po ukončení oficiálního programu zodpovídají za bezpečnost svých dětí zákonní zástupci. Rovněž z bezpečnostních důvodů si škola vymiňuje právo ve výjimečných případech omezit pobyt pověřené osoby, která přivádí a vyzvedává dítě, v prostorách MŠ v průběhu dne (zejména na zahradě) na nezbytně nutnou dobu. Přítomnost dalších osob je možná pouze po předchozí dohodě s ředitelkou. MŠ v rámci ochrany před sociálně patologickými jevy seznamuje děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti( počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování, a vysvětluje jim pozitiva zdravého životního stylu, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými projevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
 • V celém areálu MŠ platí zákaz kouření, vstupu osobám pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek. Procházet pavilony, třídy a ostatní prostory bez vědomí učitelek
 • . 1 Zdraví dětí
 • Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině je zákonný zástupce povinen neprodleně ohlásit MŠ (neštovice, žloutenka, mononukleóza...).Dítě je přiměřeně svému věku z domova připraveno na samostatné zvládání základních hygienických návyků a dodržování osobní hygieny (mytí rukou, čištění nosu, samostatnost na WC). Škola pak zodpovídá za dodržování hygienických zásad, za mikroklimatické podmínky (osvětlení, větrání…). Tomu učitelky přizpůsobují oblečení dětí. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, denní pobyt venku uzpůsobují klimatickým podmínkám. Nutné je přizpůsobení a dostatek oblečení k výběru podle počasí.
 • 2 Péče o zdraví a bezpečnost dětí 
 • V průběhu předškolního vzdělávání mají rodiče povinnost hlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte s ohledem na celodenní pobyt dítěte v kolektivu.
 • Při náhlém onemocnění dítěte jsou rodiče ihned telefonicky informováni. Rodič v takovém případě potvrdí sms textovou zprávou nebo e-mailem fakt, že o změně zdravotního stavu ví, a v co nejkratší době si dítě vyzvedne z MŠ.
 • Do MŠ lze přivést pouze dítě zdravé, které nejeví příznaky onemocnění, či infekce (kašel, rýma, průjem, zvracení, teplota...). Totéž se vztahuje na děti po úrazu (zlomenina...). Při opětovném nástupu dítěte do MŠ si může učitelka vyžádat potvrzení lékaře, že je dítě schopno docházky do MŠ.
 • Pokud dítě onemocní, je důležité ho nechat doma do úplného uzdravení.
 • Pokud dítě bere antibiotika, nevodit ho zpět do školky ihned po dobrání léků, ale dopřát mu ještě několik dní domácího odpočinku
 • V případě snížení zdravotní způsobilosti u dětí( sádra, ortéza..) si MŠ vyhrazuje právo na odmítnutí docházky dítěte do MŠ. 
 • Z bezpečnostních i hygienických důvodů není přípustný vstup a pobyt psů a jiných domácích zvířat v prostorách MŠ včetně zahrady (znečišťování, možnost nežádoucího kontaktu s dětmi).
 • MŠ vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojených, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů.
 • Epidemiologická opatření
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo ( včetně rodičů, doprovodu) s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest.
 • Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty.
 • Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře, které nebude starší jednoho měsíce.
 • Při každém příchodu do MŠ bude dětem měřena teplota bezkontaktním teploměrem.
  • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky.
  • Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

Děti jsou učitelkami a ostatními zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy (hračky, didaktické pomůcky, vybavení aj.). V případě úmyslného poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči dítěte a bude požadována plná kompenzace – oprava nebo náhrada škody.

MŠ se řídí par. 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Dle tohoto ustanovení má MŠ povinnost zajišťovat bezpečí a ochranu zdraví dětí. Zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

MŠ má právo "vyloučit" dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení, může být zcela ukončena docházka.

 

Do MŠ nepatří cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující bezpečnost dětí, čí jejich mravní výchovu. Za přinesené věci a hračky z domova odpovídají rodiče. MŠ nedoporučuje přinášení hraček do mateřské školy (řetízky, hodinky, prstýnky, crocs – v této souvislosti nenese MŠ odpovědnost za úraz.

Oblečení, obuv a osobní věci je povinností rodičů podepsat, či označit značkou dítěte pro snadnější identifikaci při nálezu či ztrátě. Rodiče zodpovídají za veškeré věci v šatně – pytel + skříňka.

Ztracené a zapomenuté předměty či oblečení odevzdá nálezce učitelce.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí neprodleně tuto skutečnost učitelce.

MŠ průběžně a každodenně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování a zacházení s předměty ve třídě a při pobytu venku, možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními. Velkou pozornost věnují zacházení s ohněm v přítomnosti dětí. Pedagogové používají LED svíčky. Zvláštní poučení dětí o možném nebezpečí v době prázdnin.

Pedagogičtí i ostatní pracovníci školy mají povinnost ve smyslu evropského nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

6 Poučení o povinnosti dodržování školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě: nástěnka a v ředitelně školy.

Dodržování Školního řádu je závazné pro všechny pracovníky a návštěvníky SMŠ, pro zákonné zástupce dětí i pro dodavatele zboží, či služeb.

Veškeré změny a dodatky tohoto Školního řádu musí být provedeny pouze písemnou formou.

Všichni zaměstnanci naší mateřské školy se snaží nejen o to, aby dítě u nás bylo šťastné a spokojené, ale aby pociťovalo, že je jedinečná osobnost ono i ti druzí.

 

                                                                                               Mgr. Marcela Nýčová