Vítáme Vás na stránkách

Speciální mateřské školy Sevřená

 

Školní řád mateřské školy speciální

 Ředitelka Mateřské školy speciální, Praha 4, Sevřená 1707/12 v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek stanovených v Mateřské škole, Praha 4, Sevřená 1707/12.

 Základní právní podklady :

Zákon  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělává    (Školský zákon), v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,     v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

 individuální výchovná péče ve všech třídách

Vyhláška č.147/2011, kterou se mění vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro  výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

 

Obsah Školního řádu :

 

1)         Údaje o zařízení…………………………………………………….str. 2

2)         Přijímací řízení……………………………………………………...str. 2

3)         Ukončení docházky………………………………………………..str. 2

4)         Školní vzdělávací program, spolupráce s rodinou…………  str. 3

5)         Provoz SMŠ………………………………………………………... str. 3

6)         Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti dětí…………………str. 4

7)         Stravování…………………………………………………………....str. 5

8)         Platby v mateřské škole…………………………………………...str. 5

9)         Ochrana majetku…………………………………………………....str. 6

10)     Práva a povinnosti rodičů a dětí…………………………………...str. 6

11)     Závěrečná ustanovení…………………………………………….... str. 7

  Údaje o zařízení

 

    Název: Mateřská škola speciální,

    Sídlo:   Sevřená 1707/12, Praha 4, 14000      

 Jedličkův ústav, V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41, IČO : 70873160

 Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1

 Právní forma: příspěvková organizace (s celodenním provozem) 

 Kapacita: 30 dětí – 3 třídy

    Ředitel školy: Mgr. Petr Hrubý

 Ředitelka MŠ: Mgr. Marcela Nýčová

 Kontakt: tel: 241 400 677, e-mail: smssevrena@email.cz

 Webové stránky: www.smssevrena.cz                         

2. Přijímací řízení

 

2.1. Věk dětí

Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla ve věku od tří do šesti (sedmi)let. Přijaté dítě musí samo rozpoznat, kdy potřebuje na WC, nelze přijmout dítě s plenkami, pokud si to nežádá  zdravotní stav dítěte.

2.2. Zápis

Rodiče přihlašují své dítě k docházce do MŠ pro následující školní rok formou zápisu, který probíhá celoročně.

Rodiče se dostaví po dohodnutém termínu spolu s dítětem. Převezmou „žádost o přijetí dítěte“ a řádně vyplněnou přihlášku, pak v co nejkratším termínu přinesou zpět. Zároveň musí dítě podstoupit psychologické vyšetření u psycholožky Jedličkova ústavu.

V den nástupu do MŠ jsou mimo jiné seznámeni s předloženým Školním řádem, seznámení potvrdí svým podpisem.

Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to povoluje kapacita školy, a to pouze na uvolněné místo.

2.3. Adaptace

Všechny děti mají k dispozici individuální zkušební pobyt v MŠ (nejvýše 3 měsíce) až do doby jejich úplné adaptace – k tomu napomáhá spolupráce s našimi pedagogy.

2.4. Rozhodnutí

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ dle § 34 Školského zákona do naplnění kapacity podle daných kritérií. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání je vydáno rodičům osobně ve stanoveném termínu do 30 dnů od nástupu dítěte do MŠ.

Vyplněný evidenční list přijatých dětí odevzdají rodiče nejpozději do 3 dnů po nástupu dítěte do MŠ.

Ředitelka školy taktéž rozhoduje o zařazení dítěte se speciálními potřebami na základě žádosti rodičů, vyjádření odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny Jedličkova ústavu. 

2.5. Ročníky a OPŠD

Předškolní vzdělávání má 3 ročníky.O zařazení do tříd rozhoduje ředitelka ve spolupráci s pedagogy, psycholožkou a dalšími odborníky, které se na výchově a vzdělávání podílejí.

Žádá-li zákonný zástupce o OPŠD, činí tak u vedení ZŠ (nutná písemná žádost a vyjádření pediatra, odborného lékaře a speciálně - pedagogické poradny). Na základě doložených skutečností ředitelství ZŠ rozhoduje o OPŠD. Kopii rozhodnutí musí zákonný zástupce odevzdat MŠ jako důkaz povolení OPŠD.           

3. Ukončení docházky do MŠ :

Ředitelka MŠ může ukončit docházku dítěte po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců,  když :

a)      dítě bez omluvy nedochází nejméně dva týdny do MŠ

b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz a školní řád MŠ a jednání k nápravě byla     neúspěšná (např. nerespektováním stanovené provozní doby MŠ, zákonný zástupce nepracuje s dítětem a neplní plán logopedky, opakovaně se neúčastní  terapií – nereaguje ani na písemné napomenutí ředitelkou školy)

 c)ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo poradenské školské zařízení

 d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování

            ve stanoveném termínu, dohodne-li s ředitelkou jiný termín úhrady a tento následně nedodrží.

4. Školní vzdělávací program

4.1. Školní vzdělávací program :

Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, vytváří podmínky pro jejich individuálníosobnostní rozvoj a předpoklady k pozdějšímu vzdělávání (viz. Školský zákon).

Hlavní cíle předškolního vzdělávání (dle Rámcového vzdělávacího programu) :

             a) Rozvíjení dítěte , jeho učení a poznání

             b) Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost   

             c) Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se i jako samostatná osobnost

                 působící  na své okolí.

 

 Školní vzdělávací program„Svět mi bude jednou vděčný, že jsem prostě jedinečný “ je zaměřen na:

 

              - jedinečnost každého dítěte, utváření silné osobnosti –„ vím co dělám …“

 

               - esteticko -citovou tvořivost - „…co spolu děláme…“

 

               - rozvíjení osobnosti s komunikativními dovednostmi-„..povídejme si o tom…“

 

               -  spolupráci s rodinou při nápravě řeči - „…i Ty, mami, tati,…“

 

 Školní vzdělávací program je veřejný dokument a je trvale k nahlédnutí v ředitelně SMŠ a internetových stránkách MŠ

 

4.2.Spolupráce s rodinou

 Cílem naší spolupráce je prohlubovat vzájemné výchovné působení rodiny a MŠ. Rodiče mohou s učitelkami hovořit o společném postupu při výchově  dítěte. Pro rodiče jsme otevřená MŠ po celou dobu svého provozu.

  Po předchozí dohodě je možno kdykoliv se dostavit na návštěvu, zapojit se do hry a činnosti dítěte, účastnit se různých programů.

 Rodiče mohou konzultovat s učitelkami veškeré připomínky k práci školy, navrhovat náměty na akce MŠ.

 O všech akcích MŠ jsou zákonní zástupci včas a dostatečně informováni (nástěnky, třídní schůzky, společná posezení, rozhovory, internet, apod.).

 Pro vzájemnou koordinaci a úspěšnost našeho společného výchovného působení je důležité, aby byly učitelky informovány o každé změně týkající se dítěte, jeho zdravotního, psychického stavu (individuální zvláštnosti a potřeby dítěte), důležité jsou též změny telefonních čísel, kontaktů, adresy bydliště a jiné.

 V případech jakýchkoliv negativních projevů v chování dítěte se nám jistě společně podaří najít ta správná řešení.

 Provádíme odbornou pomoc, spolupráce s logopedkou přímo v MŠ, pedagogicko-psychologickou poradnu v JÚŠ. Pořádáme společné akce (vánoce, velikonoce,…).

                                                                               5. Provoz MŠ :

 5.1. Provozní doba

 Provoz MŠ je celodenní od 7.00 do 16.30 hodin. Příchod je možný do 8,30 hodin. Pozdější příchod je možný na základě ústní dohody(ve výjimečných případech) zákonných zástupců s ředitelkou. Zákonný zástupce je povinen předávat a vyzvedávat dítě osobně, pokud těmito úkony pověří jinou osobu, musí tuto skutečnost potvrdit písemně předem ředitelce MŠ  (+vyplnit kolonku v evidenčním listu.)

 Z organizačních a ekonomických důvodů je na každém pavilonu určena vždy jedna třída, která má provoz od 7.00 a jedna třída, která má provoz do 16.30. Ostatní třídy mají provoz kratší a třídy se spojují.

 Z týchž důvodů dochází ke spojování tříd i v případě mimořádných okolností (nemoc učitelky, nižší počty dětí, nutnost čerpání dovolené uč.…).

 5.2.Školní rok

 Školní rok začíná 1.9 a končí 30.6. následujícího kalendářního roku. Po dohodě se zřizovatelem je, provoz MŠ přerušen v měsících červenec a srpen. Dítě, je zproštěno na toto období úplaty za předškolní vzdělávání. Dále se MŠ řídí prázdninami a ředitelskými volny podle škol JÚŠ .

 5.3.Po ukončení provozu ( po 16.30 hod.)

 Zůstane-li dítě po provozní době v MŠ (jedná se o porušení „Školního řádu“) - postup je následující:

 po 16.30 hod. se učitelka telefonicky spojí se zákonnými zástupci, či pověřenými osobami a domluví postup předání dítěte. Pokud se kontakt nepodaří, v 17.00 hod. zanechá učitelka telefonickou informaci na Obvodním ředitelství Městské policie Prahy 4, kde bude dítě k vyzvednutí.

 5.4.Vyzvedávání dětí

 Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12.30 do 13.00 hod., po odpolední relaxaci od 15.00 hod do konce provozu MŠ, nedohodne-li se individuálně jinak. Při vyzvedávání doporučujeme počítat s časem, který dítě potřebuje na ukončení započaté hry a úklidu hraček.

 5.5.Omluvy dětí

 Omluvy dětí probíhají ústně či telefonicky na třídách, stravu je nutno omluvit do 8.00 hod  předchozího dne nepřítomnosti.

 5.6.Zákazy

 V celém areálu SMŠ platí zákaz kouření, vstupu osobám pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek.

 Procházet pavilony, třídy a ostatní prostory bez vědomí učitelek.

 5.7.Režim dne

 Režim dne je dostatečně flexibilní, je uzpůsoben věku dětí, jejich činnostem a zájmům. Může být učitelkami upravován dle individuální situace (divadelní představení, výlet, akce pro děti a rodiče, apod)

 Organizace dne : (orientačně)

 7.00 - 8.00 scházení se dětí, spontánní hry, individuální činnost s dětmi, logopedie,

 8.00 - 8.45 děti ve svých třídách, ranní kruh, motivace na hlavní činnost, hygiena,

 8.45 - 9.15   svačina

 9.15 -11.30 jednotlivé výchovy dle plánu, hry didaktické, smyslové, námětové, konstruktivní, dramatické, pohybové, logopedie, činnosti záměrné i spontánní ve skupinkách a individuálně, příprava na pobyt venku, pobyt venku

 11.30 - 12.15  hygiena, oběd

 12.15 - 13.00  hygiena, příprava na odpolední odpočinek, hodnocení dne, četba,

 13.00 - 14,30  odpočinek pro všechny děti, protažení po probuzení

 14.30 - 15.00   svačina

 15.00 - 16.30  odpolední zájmové činnosti, hry dětí, individuální činnost s dětmi,logopedie, pobyt na školní  zahradě (sezónní)

  Frekvence aktivit :

 Řízené tělovýchovné činnosti  -  3x týdně (tělocvična, plavání)

 Denně: Ranní kruh, oromotorika, dechová cvičení, fonační, sluchové a zrakové vnímání

 Průběžně: tělovýchovné chvilky, hudebně- pohybové, lokomoční, grafomotorika, literární a dramatická činnost, matematické představy, výtvarná a pracovní činnost, rozumová a jazyková              

 Sezónní činnosti dle ročního období

                                                   6. Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti dětí:

 6.1. Bezpečnost dětí

 Z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí má MŠ povinnost poučit dítě o vhodném chování v prostředí MŠ i na akcích mimo ni (řídíme se pravidly bezpečného chování, která jsou dětem stále vštěpovány). Jestliže se i přesto chová dítě tak, že ohrožuje zdraví své, spolužáků a jiných osob, má škola právo omezit účast dítěte na společných školních akcích (hry, výlety apod...).

 -          všichni pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci mají povinnost dbát na bezpečí všech dětí v MŠ bez ohledu na rozdělení ve třídách.

 -          je povinností rodiče při příchodu do MŠ dítě předat učitelce(v žádném případě poslat do třídy, aniž by učitelka rodiče spatřila)-sdělením učitelky zákonnému zástupci přebírám dítě MŠ nese za dítě odpovědnost. To samé nastává v případě vyzvedávání, kdy učitelka sdělením „předávám dítě“ ukončuje zodpovědnost MŠ. (Rodič také dává příklad dítěti, že se s učitelkou pozdraví.)

 Při společných akcích s rodiči v MŠ a na školní zahradě po ukončení oficiálního programu zodpovídají za bezpečnost svých dětí zákonní zástupci. Rovněž z bezpečnostních důvodů si škola vymiňuje právo ve výjimečných případech omezit pobyt pověřené osoby, která přivádí a vyzvedává dítě, v prostorách MŠ v průběhu dne (zejména na zahradě) na nezbytně nutnou dobu. Přítomnost dalších osob je možná pouze po předchozí dohodě s ředitelkou.

  MŠ vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojených, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005Sb.,o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů.

 Z bezpečnostních i hygienických důvodů není přípustný vstup a pobyt psů a jiných domácích zvířat v prostorách MŠ včetně zahrady (znečišťování, možnost nežádoucího kontaktu s dětmi).

 6.2 Zdraví dětí

  Do MŠ  lze přivést pouze dítě zdravé, které nejeví příznaky onemocnění, či infekce (kašel, rýma, průjem, zvracení, teplota,..).Totéž se vztahuje na děti po úrazu (zlomenina,..). Při opětovném nástupu dítěte do MŠ si může učitelka vyžádat potvrzení od ošetřujícího lékaře prostřednictvím zákonného zástupce.

  Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka i v případě podezření, že dítě není zdrávo, vyžadovat potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé ke vzdělávání.

 Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině je zákonný zástupce povinen neprodleně ohlásit MŠ (neštovice, žloutenka, mononukleóza,..).

 Při náhlém onemocnění dítěte jsou rodiče ihned telefonicky informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout z MŠ.

 Dítě je přiměřeně svému věku z domova připraveno na samostatné zvládání základních hygienických návyků a dodržování osobní hygieny (mytí rukou, čištění nosu, samostatnost na WC). Škola pak zodpovídá za dodržování hygienických zásad, za mikroklimatické podmínky (osvětlení, větrání,…). Tomu učitelky přizpůsobují oblečení dětí. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, denní pobyt venku uzpůsobují klimatickým podmínkám. Nutné je přizpůsobení a dostatek oblečení k výběru podle počasí.

 V průběhu předškolního vzdělávání mají rodiče povinnost hlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte s ohledem na celodenní pobyt dítěte v kolektivu.

                                                                        7. Stravování dětí :

 Pobyt dítěte v MŠ je podmíněn celodenním stravováním.

 Z hygienických a výchovných důvodů je nepřípustné donášení vlastního jídla a pití do MŠ. V MŠ je zajištěn pestrý pitný režim, vhodná a pro zdraví dětského organizmu plnohodnotná strava, která je dovážena z jídelny JÚ.

 Za organizaci vlastního stravování, dozoru nad dětmi a utužováním potřebných návyků, které si děti přinášejí z domova, odpovídají učitelky. Je důležitá vzájemná spolupráce s rodinou. Starší děti a děti, které zvládají sebeobsluhu dobře, používají při jídle příbory.  

 Příprava stravy se provádí ve školní kuchyni JÚŠ. Za provoz školní jídelny (dále jen ŠJ) odpovídá a záležitosti týkající se stravování dětí vyřizuje vedoucí ŠJ při JÚŠ.

 Přihlašování a odhlašování obědů se provádí nejpozději předchozí den nepřítomnosti  do 8.00 hodin v MŠ.

 Nastane-li situace, kdy si zákonní zástupci vyzvednou dítě po obědě, odnesou si odpolední svačinu hygienicky zabalenou.

 V případě, že dítě odmítá jíst oběd, není možné, aby bylo v MŠ celodenně – mateřská škola tak nemůže zabezpečit celodenní stravu a jeho správný vývoj.

                                                                   8. Platby v mateřské škole :

 8.1.Úplata za předškolní vzdělávání

 Úplata za předškolní vzdělávání se řídí vyhláškou č.14/2005 Sb. a zákonem č.561/2004 bez ohledu na nepřítomnost dítěte z jakéhokoliv důvodu. Stanovuje ji ředitel školy.

 Pro školní rok 2016/17  je stanovena: dopolední docházka dítěte do MŠ – 800,- Kč, celodenní docházka 1000,- Kč za měsíc.

 Bezúplatné vzdělání je poskytováno pouze dětem, které v daném školním roce dosáhnou 6 let.

 Dítě, které má odloženou školní docházku, platí celou úplatu za předškolní vzdělávání. 

 Platí se hotově do každého 15. dne v daném měsíci v ředitelně SMŠ.

 Úplata je zveřejněna na viditelném místě v MŠ - nástěnky.

 Úplata za předškolní vzdělávání je platba, která je pro rodiče povinná. Neuhrazení úplaty je považováno za závažné porušení pravidel SMŠ a v důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (viz – ukončení docházky).     

 8.2. Platby za stravování dítěte

Stravné se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování. Rodiče platí hotově zálohově vždy do každého 15. dne měsíce v ředitelně MŠ. Neprojedené obědy jsou odpočítané následující měsíc.

 Cena je složená z nákladů dopolední přesnídávky, obědu, odpolední svačinky a pitného režimu. Je taktéž zveřejněna na viditelném místě v MŠ - nástěnky.

 Pro školní rok 2016-17 je stanovená částka 35,-Kč.

                                                                             9. Ochrana majetku :

 Děti jsou učitelkami a ostatními zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy (hračky, didaktické pomůcky, vybavení aj.). V případě úmyslného poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči dítěte a bude požadována plná kompenzace - oprava nebo náhrada škody.

 Do MŠ nepatří cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující bezpečnost dětí, čí jejich mravní výchovu.

 Oblečení, obuv a osobní věci je povinností rodičů podepsat, či označit značkou dítěte pro snadnější identifikaci při nálezu či ztrátě. Rodiče zodpovídají za veškeré věci v šatně – pytel + skříňka.

 Ztracené a zapomenuté předměty či oblečení odevzdá nálezce učitelce.

 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí neprodleně tuto skutečnost učitelce.

                                                                  10. Práva a povinnosti dětí a rodičů :

 

10.1. Práva a povinnosti dítěte :

 Dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, na volný čas a hru, na stýkání se s jinými dětmi a lidmi.

 Má právo užívat vlastní kulturu.

 Má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (má právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost).

 Má právo na individuální péči a výchovu v případě postižení či znevýhodnění vůči ostatním dětem.

 Má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 Má právo být chráněno před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým a psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů.

 Má právo na respektování jeho individuality, právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem.

 Děti jsou povinny řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob školy, respektovat práva ostatních dětí a dodržovat pravidla kulturního chování.

  10.2. Práva a povinnosti rodičů dětí :

 Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 Po dohodě s učitelkou mohou být rodiče přítomni výchovně vzdělávacím činnostem ve třídě.

 Rodiče mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkami nebo ředitelkou školy (ředitelka školy je   k dispozici zpravidla denně nebo dle předchozí dohody).

 Rodiče mají právo průběžně během roku na informace u učitelek o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 Rodiče mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovně vzdělávacího procesu.

 Mají právo předkládat připomínky k organizaci a provozu MŠ.

 Jsou povinni odevzdat řádně vyplněný evidenční list, během docházky dítěte jej v případě jakýchkoliv změn neprodleně aktualizovat.

 Jsou povinni zajistit oblečení pro dítě do MŠ dle pokynů učitelky – množství, druh, velikost a zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené.

 Jsou povinni včas a řádně hradit v plné výši stanovené náklady za předškolní vzdělávání a stravování.

 Jsou povinni na vyzvání třídní učitelky nebo ředitelky školy osobně se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se předškolního vzdělávání i pobytu a činností dítěte v MŠ v opačném případě se jedná o porušení školního řádu.

Zákonní zástupci mají právo podávat u ředitelky MŠ stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 Jsou povinni při příchodu i odchodu z MŠ zastrčit na hlavní brance zástrčku – bezpečnost dětí.

                                                                 11. Závěrečná ustanovení :

 Školní řád je zveřejněn na přístupném místě: nástěnka a v ředitelně školy.

 Dodržování Školního řádu je závazné pro všechny pracovníky a návštěvníky SMŠ, pro zákonné zástupce dětí i pro dodavatele zboží, či služeb.

Veškeré změny a dodatky tohoto Školního řádu musí být provedeny pouze písemnou formou.

Všichni zaměstnanci naší mateřské školy se snaží nejen o to, aby dítě u nás bylo šťastné a spokojené, ale aby pociťovalo, že je jedinečná osobnost ono i ti druzí.

 

 Vypracovala: Mgr. Marcela Nýčová

 Na provozní poradě projednáno dne: 24.8.2016

Účinnost dne : 1.9.2016

 

 

 

 

 

 

mateřská škola speciální