Program

 Charakteristika vzdělávacího programu

 Školní vzdělávací program„Svět mi bude jednou vděčný, že jsem prostě jedinečný “ je zaměřen na:

              - jedinečnost každého dítěte, utváření silné osobnosti –„ vím co dělám …“

               - esteticko -citovou tvořivost - „…co spolu děláme…“

               - rozvíjení osobnosti s komunikativními dovednostmi-„..povídejme si o tom…“

               -  spolupráci s rodinou při nápravě řeči - „…i Ty, mami, tati,…“

Tvorba plánů vzdělávání je tvořena z prvků programu „ZAČÍT SPOLU“.

- Dítě jako tvůrce svého vzdělání – dítě má možnost se určitou měrou podílet na svém vzdělání, má možnost volby.

- Rodič jako vítaný partner školy – důležitá je úzká spolupráce s rodinou

- Učitel jako průvodce dítěte na jeho cestě vzdělání.

Do programu je dále zařazována i NEURO-VÝVOJOVÁ STIMULACE- „POHYBEM SE UČÍME“( Mgr. Marja Volemanová) a prvky senzorické integrace

Režim dne je dostatečně flexibilní, je uzpůsoben věku dětí, jejich činnostem a zájmům. Může být učitelkami upravován dle individuální situace (divadelní představení, výlet, akce pro děti a rodiče apod.).

 

Organizace dne (orientačně)

7:00 – 8:00 scházení se dětí, spontánní hry, individuální činnost s dětmi, logopedie,

8:00 – 8:45 děti ve svých třídách ranní kruh, motivace na hlavní činnost, hygiena,

8:45 – 9:15 svačina

9:15 -10:00 řízená činnost dle plánu, hry didaktické, smyslové, námětové, konstruktivní, dramatické, pohybové, logopedie, činnosti záměrné i spontánní ve skupinkách a individuálně, příprava na pobyt venku,

10:00 – 11:45 pobyt venku

11:45 -  12:15 hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek,

12:15- 13:00 hodnocení dne, četba, relaxace

13:00 – 14:30 odpočinek, protažení po probuzení

14:30 – 15:00   svačina

15:00 – 16:30 odpolední zájmové činnosti, hry dětí, individuální činnost s dětmi, logopedie, pobyt na školní zahradě (sezónní).

 

Frekvence aktivit:

Denně: Ranní kruh, ranní cvičení, oromotorika, dechová cvičení, fonační, sluchové a zrakové vnímání.

Řízené tělovýchovné činnosti -  3x týdně (tělocvična, plavání).

Průběžně: tělovýchovné chvilky, hudebně – pohybové, lokomoční, grafomotorika, literární a dramatická činnost, matematické představy, výtvarná a pracovní činnost, rozumová a jazyková.        

Sezónní činnosti dle ročního období.