Zápis do MŠ 

 

                                                     ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 ZÁPIS proběhne dne 2. 5. 2024 od 8 - 13hod.

 

Dny otevřených dveří proběhnou formou individuálních informačních schůzek v termínu od 15. 4. do 19. 4. 2024. Vždy po předem domluveném a vzájemně potvrzeném termínu a čase. 

Součástí je prohlídka prostor a nahlédnutí do jednotlivých tříd. Zodpovězeny budou i další otázky, dle  individuálních potřeb uchazečů. Samozřejmě uvítáme i přítomnost dětí.

 

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU - 2. 5. 2024:

  • Průkaz totožnosti- občanský průkaz (§ 36 odst. 4 správního řádu) - k nahlédnutí
  • rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
  • lékařské zprávy odborníků (foniatr, neurolog, psycholog)
  • doporučení ŠPZ (SPC, PPP), s doporučeným stupněm PO
  • vyplněnou přihlášku dítěte Přihláška k zápisu 2024-2025.pdf

 

Počet nově přijatých dětí bude odpovídat počtu aktuálně volných míst. Předběžný počet volných míst je 6.

Děti jsou do MŠ přijímány podle předem daných kritérií:

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Tato povinnost (očkování) neplatí pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

  • cílovou skupinou jsou primárně děti s narušenou komunikační schopností, vývojovou dysfázií expresivní či smíšenou, povětšinou v kombinaci s dalším omezením
  • nerozhoduje místo trvalého pobytu, ani pořadí podání žádosti
  • při přijímání přihlížíme i ke složení konkrétní třídy
  •  kritériem přijetí je věk a doporučení ŠPZ( přednostní přijetí pro děti s povinným předškolním vzděláváním, vyšší stupeň PO před nižším)
  • nepřijímáme děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením

Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to povoluje kapacita školy, a to pouze na uvolněné místo.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel Jedličkova ústavu.

V případě, že splní více dětí podmínky a nebude možné přijetí všech, dojde k losování, které proběhne dne 16.5.2024 v 11:00 v MŠ. Kontaktováni budou uchazeči, kterých se to týká. Losování se zúčastní ředitel JÚŠ, zástupce ředitele pro MŠ, zástupce pedagogů a v případě zájmu rodiče.

 U zápisu dne 2.5.2024 obdrží každé dítě registrační číslo, pod kterým budou vyhlášeny výsledky zápisu a seznámení s možností nahlédnutí do spisu dítěte, který proběhne 15.5.2024 mezi 11.-12.hod.

Výsledky zápisu budou na webu MŠ a na budově školky nejpozději 27. 5. 2024.

O nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí, které bude zasláno doporučeným dopisem nebo datovou schránkou.

Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené v řádném termínu vyhlášeného zápisu.

Individuální dotazy a doplňující informace přes email: smssevrena@email.cz nebo telefonicky: 241 400 677

 

Mgr. Marcela Nýčová