Program

Charakteristika názvu SMŠ ČTYŘLÍSTEK

4 KAMARÁDI  - Tři třídy -  Pinďové, Bobíci, Myšpulíni + učitelky Fifinky

  1. Lístek - Osobnost
  2. Lístek – Kamarádství
  3. Lístek – Řeč
  4. Lístek – Cvičení

„Svět mi jednou bude vděčný, že jsem prostě JEDINEČNÝ!“

Výchovný program školy

 Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Hlavním úkolem je vhodnými pomůckami vytvářet tematické koutky ke hrám a v dětech probouzet zájem o hru, samostatné rozhodování a volbu hraček. Vést děti ke hrám ve skupinkách podle programu „Začít spolu“ a touto formou rozvíjet sociální vnímání a kulturní chování. Volba výchovných metod je volena s ohledem na věk, druh a rozsah postižení.

Do denních programů je zařazována hlavně tělesná činnost, která má vliv na celkový rozvoj dítěte. Velký důraz je kladen na individuální logopedickou péči, kterou zajišťuje odborná logopedka a společně s tělesnou činností je dominantou zaměření naší školy.

Spolupracujeme celoročně s SP Centrem JÚŠ a na základě odborných vyšetření vytváříme individuální plány pro děti.

Dalším velmi důležitým plánem naší MŠ je spolupráce s rodiči. Plánujeme pravidelné schůzky, na kterých rodičům budeme ukazovat výchovné působení na děti (s důrazem na důslednost ) a snažit se co nejvíce sjednotit výchovu doma a v MŠ.

 Cíle vzdělávací činnosti:

 -  věnovat zvýšenou pozornost adaptaci dítětem na prostředí MŠ

-  vytvářet pozitivní vztah k blízkým osobám, k přírodě, k spolužákům,                                                                                                      

   k prostředí MŠ, kultuře, umění, k nejbližšímu okolí – orientace v prostoru

-  volit prostředky, které odpovídají snížené úrovni rozumových schopností a         

   volit vhodnou motivaci pro dané činnosti

-  přizpůsobit vzdělávání individuálnímu stupni rozvoje a kvalitě řečového

   projevu dítěte

- věnovat zvýšenou pozornost dětem z méně podnětného prostředí

- zaměřit se na vytváření kulturně-hygienických návyků, na sebeobsluhu

- připravit děti pro vstup do školy(domácí úkoly – písemné, ústní, i pro rodiče)

 Všechny tyto výchovně vzdělávací cíle máme obsazeny v našem mottu a heslu:

 „ Cvičení a sportování řeč ti zlepší k nepoznání.

S rodičovskou pomocí, dojdeme až k promoci.“

„Svět mi jednou bude vděčný, že jsem prostě jedinečný.“

  - jedinečnost každého dítěte, utváření silné osobnosti –„ vím co dělám …“

  - esteticko -citovou tvořivost - „…co spolu děláme…“

  - rozvíjení osobnosti s komunikativními dovednostmi-„..povídejme si o tom…“

  -  spolupráci s rodinou při nápravě řeči - „…i Ty, mami, tati,…“

 

Zpracování školního ročního plánu vychází z respektování individuálních potřeb a zvláštností jednotlivých dětí. Rámcové cíle výchovně vzdělávacích činností budou dětem předávány společně, avšak vždy v rozsahu daném individuálními schopnostmi a speciálními potřebami a zajišťováním podmínek, které jsou podle druhu či stupně postižení ve vazbě na jeho specifické vzdělávací potřeby skupinově či individuálně rozdílné. Pracujeme s dětmi s větší poruchou pozornosti zařadili jsme do VIP (Větší Individuální Péče)skupinky, kde se učitelky soustředí na činnosti udržení vyšší pozornosti a soustředěnosti dětí. Zároveň se zlepšuje vzdělávací péče v jednotlivých třídách, kde je větší klid v hlavním zaměstnání a ostatní děti ve třídě mají více klidu na danou činnost.

 

Zároveň je velmi nutné hodnotit, sledovat co se povedlo a proč. Co se daří, či nedaří a co je třeba vyřešit lépe. Stanovit si kritéria pro hodnocení ve třídách. Oprostit se od starých zvyklostí a pracovat náročnějším způsobem, který vyžaduje aktivitu, tvořivost, odbornost, rozumnou úvahu, nadhled a vysokou míru empatie.

 

Součástí ročního plánu je odborná spolupráce s logopedkou a psycholožkou, kteří zajišťují pravidelné návštěvy a podílí se na vytváření individuálních programů dětí. Zároveň společně působí na rodiče a přispívají tak k otevřené komunikaci.

Spolupráce s rodiči a vypracování pravidelných konzultací s pedagogy, logopedkou a psycholožkou je jedním z hlavních úkolů ročního plánu naší MŠ.

mateřská škola speciální