Zápis do MŠ 

                                                     ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

 zápis( předání dokumentů, již bez dítěte)

proběhne dne 3.5.2023 od 8-13hod

 

K pohovoru se dostaví rodiče s dítětem, v předem telefonicky nebo emailem domluveném čase, který

 je potřeba domluvit v termínu od 10.4. do 20.4.2023.

 Do e-mailu uvádějte i tel. kontakt pro rychlejší komunikaci, děkujeme.

Bez domluveného termínu nebude možné vstoupit do MŠ a uskutečnit pohovor.

Potřebné dokumenty k zápisu- 3.5.2023:

 • Průkaz totožnosti- občanský průkaz (§ 36 odst. 4 správního řádu)- k nahlédnutí
 • rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 • lékařské zprávy odborníků (foniatr, neurolog, psycholog)
 • doporučení ŠPZ (SPC, PPP), s doporučeným stupněm PO
 • vyplněnou přihlášku dítěte Přihláška k zápisu 2023-24.doc

Zájemců bývá více než je naše kapacita a bez osobního kontaktu s dítětem a rodičem a bez rozboru odborných zpráv nejsme schopni říci, zda je naše školka pro dítě nejvhodnějším řešením.

Počet nově přijatých dětí bude odpovídat počtu aktuálně volných míst. Předběžný počet volných míst je 8.

 Děti jsou do MŠ přijímány podle předem daných kritérií:

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Tato povinnost (očkování) neplatí pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 • cílovou skupinou jsou děti s narušenou komunikační schopností, vývojovou dysfázií expresivní či smíšenou, povětšinou v kombinaci s dalším postižením (hyperkinetická porucha, poruchy pozornosti, nerovnoměrný rozvoj kognitivních schopností, PAS), tedy děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Dále děti s obtížemi v rovině sociální a emoční, vývojovými poruchami a děti selhávající v běžném vzdělávacím proudu.
 • nezbytnou podmínkou pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je dodržení požadavku stanoveného v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • důležitá je spolupráce rodiče s dítětem
 • nerozhoduje místo trvalého pobytu, ani pořadí podání žádosti
 • při přijímání přihlížíme i ke složení konkrétní třídy
 • základním kritériem je věk

Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to povoluje kapacita školy, a to pouze na uvolněné místo.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel Jedličkova ústavu a MŠ a ZŠ a SŠ na základě doporučení vedoucí  MŠ.

V případě, že splní více dětí podmínky a nebude možné přijetí všech, dojde k losování.

Výběr přijatých dětí probíhá ve spolupráci s dalšími specialisty MŠ - logoped, speciální pedagog, psycholog.

Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok.

U zápisu obdrží každé dítě registrační číslo, pod kterým budou vyhlášeny výsledky zápisu a seznámení s možností nahlédnutí do spisu dítěte.

Výsledky zápisu budou na webu MŠ a na budově školky nejpozději 26.5.2023.

O nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí, které bude zasláno doporučeným dopisem nebo datovou schránkou.

 Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené v řádném termínu vyhlášeného zápisu.

Individuální dotazy a doplňující informace přes email- smssevrena@email.cz nebo telefonicky - 241 400 677.

Je možné se domluvit i na osobní setkání, prohlídku prostor MŠ a seznámení se s chodem mateřské školy.

Mgr. Marcela Nýčová