Zápis do MŠ

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

v  květnu 2019, termín bude upřesněn

 

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem, v předem (telefonicky nebo emailem) domluveném čase.

Potřebné dokumenty:

 • Průkaz totožnosti- občanský průkaz (§ 36 odst. 4 správního řádu)
 • rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 • lékařské zprávy odborníků (foniatr, neurolog, psycholog)
 • doporučení ŠPZ (SPC, PPP)
 • vyplněnou přihlášku dítěte  (  vyzvednutí v MŠ, kdykoliv od 7-16.30)

Zájemců bývá více než je naše kapacita a bez osobního kontaktu s dítětem a rodičem a bez rozboru odborných zpráv nejsme schopni říci, zda je naše školka pro dítě nejvhodnějším řešením.

 

Děti jsou do MŠ přijímány podle předem daných kritérií:

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

 • cílovou skupinou jsou děti s OVŘ, vývojovou dysfázií expresivní či smíšenou, povětšinou v kombinaci s dalším postižením (hyperkinetická porucha, poruchy pozornosti, nerovnoměrný rozvoj kognitivních schopností, PAS), tedy děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • nezbytnou podmínkou pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je dodržení požadavku stanoveného v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

Tato povinnost neplatí pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 • při přijímání dětí do MŠ přihlížíme i ke složení konkrétní třídy
 • důležitá je spolupráce rodiče s dítětem
 • nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví
 • nerozhoduje místo trvalého pobytu

Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to povoluje kapacita školy, a to pouze na uvolněné místo.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel Jedličkova ústavu a MŠ a ZŠ a SŠ na základě doporučení ředitelky MŠ.

Výběr přijatých dětí probíhá ve spolupráci s dalšími specialisty MŠ - logoped, speciální pedagog, psycholog.

Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok.

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí,  které bude předáno osobně.

 

Individuální dotazy a doplňující informace přes email- smssevrena@email.cz nebo telefonicky - 241 400 677.

Je možné se domluvit i na osobní setkání, prohlídku prostor MŠ a seznámení se s chodem mateřské školy.

Mgr. Marcela Nýčová - ředitelka MŠ