Zápis do MŠ 

Zápis pro školní rok 2021-2022 je ukončen.

Nepřijatým zájemcům přijde vyjádření poštou.

Přijatým přijdou informace na email.

Děkujeme za pochopení, bohužel nebylo možné vyhovět všem zájemcům.  

Zájemců bylo opravdu mnoho a pouze 6 volných míst. 

 

 

 

                                                     ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

 zápis proběhl dne  3.5.2021

 

 Vzhledem k současné situaci (koronavirové pandemie), prosím všechny zájemce o kontaktování na e-mail: smssevrena@email.cz. Se všemi rodiči budu komunikovat individuálně, sdělím postup zápisu a zašlu případně potřebné dokumenty k vyplnění. Děkuji.

 

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem, v předem (telefonicky nebo emailem) domluveném čase.

Potřebné dokumenty:

 • Průkaz totožnosti- občanský průkaz (§ 36 odst. 4 správního řádu)
 • rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 • lékařské zprávy odborníků (foniatr, neurolog, psycholog)
 • doporučení ŠPZ (SPC, PPP)
 • vyplněnou přihlášku dítěte Přihláška k zápisu 2021-22.doc

Zájemců bývá více než je naše kapacita a bez osobního kontaktu s dítětem a rodičem a bez rozboru odborných zpráv nejsme schopni říci, zda je naše školka pro dítě nejvhodnějším řešením.

 Děti jsou do MŠ přijímány podle předem daných kritérií:

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

 • cílovou skupinou jsou děti s OVŘ, vývojovou dysfázií expresivní či smíšenou, povětšinou v kombinaci s dalším postižením (hyperkinetická porucha, poruchy pozornosti, nerovnoměrný rozvoj kognitivních schopností, PAS), tedy děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • nezbytnou podmínkou pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je dodržení požadavku stanoveného v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tato povinnost (očkování) neplatí pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 • při přijímání dětí do MŠ přihlížíme i ke složení konkrétní třídy
 • důležitá je spolupráce rodiče s dítětem
 • nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví
 • nerozhoduje místo trvalého pobytu

Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud to povoluje kapacita školy, a to pouze na uvolněné místo.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel Jedličkova ústavu a MŠ a ZŠ a SŠ na základě doporučení vedoucí  MŠ.

Výběr přijatých dětí probíhá ve spolupráci s dalšími specialisty MŠ - logoped, speciální pedagog, psycholog.

Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok.

 Na zápise obdrží každé dítě registrační číslo, pod kterým budou vyhlášeny výsledky zápisu- na webu MŠ a na budově školky.

O nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí, které bude zasláno doporučeným dopisem nebo datovou schránkou.

 

Individuální dotazy a doplňující informace přes email- smssevrena@email.cz nebo telefonicky - 241 400 677.

Je možné se domluvit i na osobní setkání, prohlídku prostor MŠ a seznámení se s chodem mateřské školy.

Mgr. Marcela Nýčová - vedoucí MŠ